14 dagar returrätt | Fri retur och byte

Från kinesiotejp till kläder

Konceptet med hållningskorrigerande kläder är inspirerat av kinesiotejp - en teknik som ofta används av fysioterapeuter för att korrigera muskelfunktion, förbättra blodcirkulationen och understötta samt behandla rygg- och nacksmärta. Det finns flera huvudfunktioner i att använda tejpen som kan överföras till Anodyne hållningskorrigerande kläder.

 

Inspirerad av kinesiologi

Andoyne Posture Shirt ™ är inspirerad av kinesiologi, som du känner till från kiropraktik, fysioterapi och idrottsvärlden. I plagget Anodyne Posture Shirt™ kan paralleller till den här funktionen dras genom de integrerade NeuroBands - en speciell sammansättning av material som, som en kinesiotejp, återspeglar muskels sammandragning och elasticitet som främjar korrekt hållning.

 

____

 

kinesiotejp på kvinnarNedanstående effektmekanismer för Alignmeds produkter bygger på studier från 2008 - 2015 som undersöker effekten av kinesiotejp och en studie med hållningskorrigerande t-shirts som intervention. Kinesiotejpens effekter anses kunna överföras till Alignmeds tröja utifrån tröjans unika NeuroBands eftersom dessa har konstruerats för att ha samma effekt som kinesiotejp.

 

Av Lars Corneliussen (fysioterapeut)

 

Ländryggssmärtor

För ländryggssmärtor kan kinesiotejp redan efter en vecka bidra till att snabbt minska smärtorna, öka funktionsnivån samt öka muskeluthålligheten i ryggen jämfört med placebotejp(1). Det visar en RCT-studie av personer med kroniska ländryggssmärtor. Samtidigt visar andra studier begränsade kliniska relevanta effekter och därför drar en metaanalys slutsatsen(2) slutsatsen att det ännu inte finns stark evidens för enbart kinesiotejp för behandling av ländryggssmärtor. Kinesiotejp rekommenderas därför som ett komplement till fysisk aktivitet/träning och fysioterapeutisk intervention där tejpen kan bidra till en snabb lindring av de värsta omedelbara smärtorna. På samma sätt kan Alignmeds tröja användas som ett komplement i rehabilitering och förebyggande av ländryggssmärtor.

 

Muskelutröttning

Muskeluttröttning i den paravertebrala muskulaturen runt kroppsstammen spelar en avsevärd roll för kroniska ländryggssmärtor(3). Kinesiotejp har i en RCT-studie(3) visat sig ha en positiv och statistiskt signifikant effekt på muskeluttröttning för unga och friska personer, jämfört med en grupp utan tejp. Jämfört med placebotejp kunde studien inte visa en statistiskt signifikant skillnad, vilket indikerar att kinesiotejp kan ha en viss placeboeffekt på muskeluthållighet. Dessa gynnsamma effekter på muskeluttröttning är också potentiella fördelar med Alignmeds tröja.

 

Nacksmärtor

Nacksmärtor kan lindras med kinesiotejp. Det visar en RCT-studie av personer med mekaniska nacksmärtor. Här uppnår en grupp med kinesiotejpbehandling samma statistiskt signifikanta positiva effekt på smärtor och funktionsnivå efter en vecka, som två cervikala thrustmanipulationer, som tidigare har visat dokumenterad effekt(4).
Även en annan studie(5) med kinesiotejp som intervention, visar att en grupp av patienter med pisksnärtrelaterade nacksmärtor uppnår signifikanta lindring av nacksmärtor både omedelbart och 24 timmar efter användning av kinesiotejp jämfört med en placebotejpgrupp. Alignmeds tröjor har därigenom potential för positiva effekter i rehabiliteringen av nacksmärtor.

 

Axelsmärtor

Kinesiotejp har visat effekt på patienter med impingementsyndrom i axeln. En RCT-studie(6) visar att en grupp med kinesiotejpbehandling och axelövningar uppnår en större statistiskt signifikant smärtlindring efter en vecka än en kontrollgrupp som får samma träningsterapi plus ultraljud/TENS-behandling istället för kinesiotejp. Som komplement till axelövningar ger kinesiotejp även statistiskt signifikanta förbättringar efter 12 dagar mätt på smärtor, funktionsnivå och smärtfri ROM jämfört med enbart träning(7). En annan RCT-studie(8) handlade om unga med rotatorkuffsyndrom/impingement visar att kinesiotejping efter bara tre och sex dagar inte har en positiv effekt på smärta, funktionsnivå och smärtfri ROM jämfört med placebotejp. Sammanfattningsvis, utifrån tillgänglig evidens, visar en granskning (9) att kinesiotejp, som komplement till träning, kan vara effektiv för omedelbar smärtlindring på kort sikt.  Mot denna bakgrund kan Alignmeds tröja användas som komplement till rehabilitering och förebyggande av axelsmärtor.

 

Sensorisk feedback

Som en del av kinesiotejpens smärtlindrande effekt, anses tejpens ökade tryck på och sträckning av huden stimulera mekanoreceptorer varpå smärtan lindras jfr. portteorien(10). Denna teori kan också kopplas till Alignmeds tröja, utan att det hittills finns någon dokumentation av detta.
Den taktila stimuleringen underlättas. En RCT-studie(11) med patienter med dystoni kommer fram till att kinesiotejp ger signifikanta förbättringar på somatosensorisk temporal diskrimination och samtidigt smärtreduktion. Detta kan indikera att tejpens taktila och sensoriska mekanismer har en positiv inverkan på smärta, vilket också är en möjlig effekt när det gäller Alignmeds tröja.
Afferent och sensorisk feedback är en nödvändighet för att bibehålla maximal styrka. I en annan studie(12), där en grupp förses med kinesiotejp och en annan grupp inte, hämmas båda gruppernas afferenta sensoriska feedback via vibrationer. Här finner man att kinesiotejpens taktila stimulation kan lindra muskelsvaghet genom att aktivera afferenta Ia-neuroner och efferenta gamma-neuroner. Dessa studier kan förklara Alignmeds tröjas potentiella effekter via möjliga afferenta fysiologiska mekanismer i tröjans neurobands.

 

Postural kontroll

Den anticipatoriska posturala kontrollen kan ökas. Det visar en studie(13), som undersöker kinesiotejp på patienter med kroniska ländryggssmärtor. Här har en grupp behandlad med kinesiotejp bl.a. statistiskt signifikanta förbättringar mätt på EMG-aktivitet i transversus abdominis och aktivitet i motor cortex jämfört med kontrollgruppen. Detta kan tala för att neurobands i Alignmeds t-shirts kan stödja aktiviteten i posturala muskler och förbättra den  neuromuskulära aktiviteten för upprätthållande av postural kontroll.

 

Kroppshållning

Axelsmärtor och dysfunktionella glenohumorala syndrom som rotatorkuffsyndrom, glenohumeral led-instabilitet och adherent ledkapsel anses vara orsakade av ändringar i den scapulohumerala rytmen(14). På samma sätt anses den scapulohumerala rytmen vara påverkad av en komplex mängd parametrar som axelhållning, proprioception, EMG-aktivitet av elementära muskler och muskelspänningsändringar i muskler direkt eller indirekt relaterade till axeln och den scapulohumerala rytmen(14–17).

 

En studie har undersökt effekten av kinesiotejp för att korrigera kollisionssyndrom i axeln (KSS), som är relateratde till smärtor och skador i nacke-skulderregionen(17). Studien visar en signifikant effekt på KSS mätt på bl.a. pectoralis minors längd(17). På samma sätt visar skanningsbilder från en fallstudie mätt på samma sätt som nämnda studie en direkt effekt på humerus placering i ledkapseln (18). En studie som testar en hållningskorrigerande tröja med manuellt justerbara sträckpaneler, visar på samma sätt en signifikant effekt på axelhållning vid användning av tröjan med sträckning(16). Alignmeds hållningskorrigerande t-shirt med Nerobands har potential att påverka den scapulohumerala rytmen mot bakgrund av studier som har visat kinesiotejpens effekt när det gäller hållningskorrektion(14,18).

 

En ökad kyfos ökar risken för brott i ryggraden och ökar det diskala trycket samt begränsar den funktionella mobiliteten. En studie som rörde osteoporospatienter med ökad kyfos, visar att fast axeltejpning placerade som Alignmeds neurobands ger en signifikant minskad kyfos. Därutöver visar studien att desto större kyfos patienterna uppvisade före testet, ju större effekt hade de av interventionen(19). Därigenom kan Alignmeds tröja potentiellt lindra kyfos hos patienter med osteoporos.
 

EMG-aktivitet  

Individer med till exempel impingementsyndrom i axeln har tendens att få en ökad EMG-aktivitet i övre delen av m. trapezius samt nedsatt aktivitet i den nedre delen(16). Flera studier har, genom kinesiotejpning av axeln placerade på samma sätt som Alignmeds neurobands, visat signifikant effekt när det gäller att minska EMG-aktivitet i övre delen av m. trapezius och öka EMG-aktivitet i den nedre delen(14,17). En annan studie testade inte kinesiotejp utan istället en hållningskorrigerande tröja med manuellt justerbara sträckpaneler(15). Denna studie visade också en signifikant ändring av EMG-aktivitet i m. trapezius, i både övre och nedre delen.
En av dessa studier visade korrelation mellan ändrad EMG och ökad proprioception(14). Generellt sett visar alla de nämnda studierna tendens till att korrigering via tejp eller tröja potentiellt kan ändra EMG-aktivitet inte bara i m. trapezius, utan också i muskler som m. serratus anterior och m. deltoideus(14,17). Potentiellt kommer Alignmeds hållningskorrigerande t-shirt att kunna ge samma resultat eftersom den bygger på samma tekniska principer som kinesiotejp.

 

Kroppshållning och respiration

Den idealiska respirationen sprider sig från kroppens centrum och ut. Dessutom kräver den idealiska respirationen en elastisk thorax som inte är begränsad av spänd eller förkortad muskulatur som till exempel m. pectoralis minor eller av begränsande hållningar som ökad thorakal kyfos eller protraherade axlar(20).
Alignmeds hållningskorrigerande t-shirt har genom ovannämnda parametrar som EMG-ändringar och hållningskorrektion genom kinesiotejp potiential att indirekt förbättra en annars begränsad respiration. Alignmeds tröja kommer därför att vara ett bra komplement till den allmänna respiration-/lungfysioterapin för att skapa den muskulära och allmänna balans, som är avgörande för en god respiration.
 

Andra gynnsamma vinster

Evidensen för kinesiotejp visar i flera studier att effekten av kinesiotejp inte skiljer sig från andra behandlingstekniker. Utifrån detta bör kliniker välja en behandling/intervention som är mest kostnadseffektiv, tidsbesparande, användarvänlig och den behandling som fungerar bäst för patienten(21). Här bör Alignmeds hållningskorrigerande t-shirt liksom kinesiotejp övervägas eftersom t-shirten innebär ett litet ingrepp på patienten/användare i förhållande till de möjliga positiva effekterna. Samtidigt uppmärksammas användaren som bär tröjan ständigt på att han/hon bär tröjan och blir på så sätt medveten om en hälsofrämjande intervention via dess taktila stimulering och hållningskorrigerande neurobands.

 

Sammanfattning

Med den långa raden av potentiella positiva effektparametrar och den relativt låga kostnaden och det lilla ingreppet för patienten bedöms Alignmeds hållningskorrigerande t-shirt vara en relevant och bra produkt med stor potential. Trots att nämnda studier inte nödvändigtvis har lagt på/placerat tejpen på samma sätt som Alignmeds neurobands, bör Alignmeds tröja/t-shirt noggrant övervägas som komplement till rehabilitering och förebyggande behandling. T-shirten ska ses som ett komplement till parallell användning av allmän sjukvårdsbehandling av muskuloskeletala sjukdomar.

 
Källor
1.     Adelaida, Castro Sánchez AM, Lara Palomo IC, Matarán Peñarrocha GA, Fernández Sánchez M, Sánchez Labraca N, et al. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89–95.
2.     Lim ECW, Tay MGX. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Dec 1;49(24):1558 –
3.     Álvarez Álvarez S, San José FG-M, Rodríguez Fernández AL, Güeita Rodríguez J, Waller BJ. Effects of Kinesio® Tape in low back muscle fatigue: randomized, controlled, doubled-blinded clinical trial on healthy subjects. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(2):203–12.
4.     Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of kinesio taping versus cervical thrust manipulation in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Aug;42(8):724–30.
5.     González-Iglesias J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutiérrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jul;39(7):515–21.
6.     Erkan, Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol. 2011 Feb 1;30(2):201–7.
7.     Şimşek HH, Balki S, Keklik SS, Öztürk H, Elden H. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(2):104–10.
8.     Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Jul;38(7):389–95.
9.     Raewyn, Taylor RL, O’Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014 Jul 1;27(3):235.
10.   Kachanathu SJ, Alenazi AM, Seif HE, Hafez AR, Alroumim MA. Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1185–8.
11.   Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C, et al. kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2013 Oct;27(8):722–31.
12.   Konishi Y. Tactile stimulation with kinesiology tape alleviates muscle weakness attributable to attenuation of Ia afferents. J Sci Med Sport Sports Med Aust. 2013 Jan;16(1):45–8.
13.   Bae SH, Lee JH, Oh KA, Kim KY. The effects of kinesio taping on potential in chronic low back pain patients anticipatory postural control and cerebral cortex. J Phys Ther Sci. 2013 Nov;25(11):1367–71.
14.   Lin J, Hung C-J, Yang P-L. The effects of scapular taping on electromyographic muscle activity and proprioception feedback in healthy shoulders. J Orthop Res Off Publ Orthop Res Soc. 2011 Jan;29(1):53–7.
15.   Cole AK, McGrath ML, Harrington SE, Padua DA, Rucinski TJ, Prentice WE. Scapular bracing and alteration of posture and muscle activity in overhead athletes with poor posture. J Athl Train. 2013 Feb;48(1):12–24.
16.   Selkowitz DM, Chaney C, Stuckey SJ, Vlad G. The effects of scapular taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Nov;37(11):694–702.
17.   Han J-T, Lee J-H, Yoon C-H. The mechanical effect of kinesiology tape on rounded shoulder posture in seated male workers: a single-blinded randomized controlled pilot study. Physiother Theory Pract. 2015 Feb;31(2):120–5.
18.   Gak H-B, Lee J-H, Kim H-D. Efficacy of kinesiology taping for recovery of dominant upper back pain in female sedentary worker having a rounded shoulder posture. Technol Health Care Off J Eur Soc Eng Med. 2013;21(6):607–12.
19.   Alison, Greig AM, Bennell KL, Briggs AM, Hodges PW. Postural taping decreases thoracic kyphosis but does not influence trunk muscle electromyographic activity or balance in women with osteoporosis. Man Ther. 2008;13(3):249–57.
20.   Brocki BC, Poulsgaard IJ, Alsted AJ. Lungefysioterapi: en grundbog. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
21.   Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed. 2014 May;42(2):48–57.